קטינים במשפט הפלילי

קטינים במשפט הפליליקטינים המעורבים במשפט פלילי זוכים בכל העולם ליחס שונה מזה שניתן לבגירים בכל הקשור להתנהלות החקירה, המעצר, והמשפט.

יחס זה נובע בין היתר מתוך ההכרה שקטינים הינם חסרי ניסיון חיים, והבנה מלאה של מעשיהם, ומתוך אינטרס חברתי שיש לשקם אותם, ולשלבם בחברה.

חוקים שנוגעים לקטינים במשפט הפלילי

חוק הנוער (שפיטה ענישה ודרכי טיפול) – העוסק בסמכויות בתי המשפט לנוער, בסדרי הדין במשפט של קטינים (מעל גיל 12), ענישה וכולי. החוק קובע בין היתר זכויות של קטינים במשפט הפלילי, כאשר הוא נותן דגש לשיקום וטיפול בקטין.

לפי החוק יש לקחת בחשבון את גיל הקטין בכל הקשור לזכויות שמגיעות לו. חוק הנוער מפרט גם דרכי טיפול שבית המשפט יכול להורות עליהם במסגרת המשפט הפלילי ובין היתר: צו מבחן, טיפול והשגחה, התחייבות ההורים, מעון יום מעון פתוח, מעון סגור, קנסות, פיצויים לקורבן, וכולי.

חוק הנוער (טיפול והשגחה) – שמטרתו להגן על קטינים (מתחת לגיל 18) המוגדרים נזקקים והוא עוסק בין היתר בעובדים סוציאליים שמטפלים בקטינים אילו.

האמנה לזכויות הילד שקובעת את הצורך להתחשב בטובת הילד במסגרת ההליך פלילי.

בית משפט לנוער

מדובר בערכאות מיוחדות בהן מתנהלים הליכים משפטיים כנגד קטינים או בני נוער בגיל 12 – 18 שעברו עבירות פליליות, זאת למעט עבירות תנועה שידונו בבית משפט לתעבורה.

בית המשפט לנוער פועל כמו בית משפט שלום. שיקול חשוב העומד לנגד שופטי בתי המשפט לנוער הוא מניעת עבריינות. נוהגים בקטין במתינות יתר, מתוך ההנחה שהקטין אינו מבין את משמעות ההליך המשפטי. בתי המשפט לנוער ינקטו ככל שניתן בגישה של טיפול ושיקום הקטינים ובניסיון לשלבם במסגרות חברתיות.

גילאי אחריות פלילית

ילד צעיר מגיל 12 שביצע מעשה פלילי הוא נעדר אחריות פלילית ויטופל לפי חוק הנוער טיפול והשגחה במסגרות אזרחיות.

לפי חוק העונשין, לילד מגיל 12 ומעלה יש אחריות פלילית. קטינים בגילאים בין 12 ל- 18 שנים יישפטו בבית משפט לנוער.

בני נוער אשר ביצעו עבירות פליליות בהיותם מעל לגיל 18 ישפטו כבגירים.

זכויות הקטין בחקירה

כאשר קטין מעוכב או נעצר יש חובה לדווח להוריו. החקירה תתבצע בידיעת ההורים ולא בשעות הלילה. הקטין זכאי לכך שאחד מהוריו יהיה נוכח בחקירה. כמו כן, קטין עד גיל 14 ייחקר בידי חוקר ילדים.

יש לציין את זכות ההיוועצות עם עורכי דין לפני החקירה, כמו כן קטין יכול להיוועץ בחקירה עם הוריו.

זכויות של הקטין במעצר

מעצר של קטינים יהיה כאופציה אחרונה, ורק בלית ברירה כאשר לא ניתן להשיג את מטרת החקירה באמצעי קל יותר. כמו כן המעצר יהיה לזמן הקצר ביותר לצורך השגת המטרה. הגיל והשפעת המעצר על גופו ונפשו של הקטין נלקחים בשיקול הדעת . ההורים מוזמנים להגיע לדיון המעצר, ועורך דין  יהיה רשאי לייצג את הקטין. לא ייעצר קטין בשטח בית הספר אם הדבר לא חיוני.

קטין לא ייעצר עם אזיקים במקום ציבורי אלא אם יש סכנה לשלום הציבור.

לגבי מעצר ימים של קטין יש כללים שונים מאשר לגבי בגיר.

קטין שלא מלאו לו 14 שנים – יגיע לבית המשפט להישפט בפני שופט לא יותר מ- 12 שעות מהמעצר, ואם מלאו לו 14 שנים  – לא יאוחר מ- 24 שעות מעצר.

זכויות הקטין במהלך המשפט

קטינים ובגירים לא ישפטו יחד, אלא באופן חריג, ובאישור היועץ המשפטי לממשלה. קטין יישפט בבית המשפט לנוער. העמדה לדין של קטין תהיה מלווה בהודעה לקצין מבחן. אם חלפה שנה מביצוע העבירה, לא יעמידו את הקטין לדין אלא באישור של היועץ המשפטי.

לקטין ניתנת אפשרות להביע עמדתו בבית המשפט לנוער, ובית המשפט ייתן משקל לדעתו. גם הורי הקטין יכולים להביע עמדה בבית המשפט לנוער. היה ונקבע שהקטין אכן ביצע את העבירות המיוחסות לו, יפנו אותו לשירות המבחן לצורך קבלת תסקיר, שלאחריו יגזור בית המשפט  את עונשו או יקבע דרכי טיפול.

חיסיון

ההליך המשפטי בבית המשפט לנוער הינו חסוי ויתנהל בדלתיים סגורות, וכך גם הליכי הערעור ו/או המעצר.

עוד בנושא:

הדחת קטין לשימוש בסמים