עבירת שוד

עבירת שודשוד הוא מעשה של גניבה, אשר מבוצע תוך שימוש באלימות ומשכך, עבירה זו נתפסת כחמורה ביותר. בהתאם לכך, קבע המחוקק את רף הענישה לעבירה זו: עד 14 שנות מאסר לעבירת שוד ועד 20 שנות מאסר לשוד בנסיבות מחמירות.

מהי עבירת השוד?

הדין הפלילי כולל עבירות אלימות רבות ועבירת השוד היא בין החמורות שבהן. זוהי עבירה המשלבת פגיעה בזכות הקניין, קרי, פגיעה ברכוש של אדם, לצד פגיעה בפיזית אלימה ולעיתים קרובות גם פגיעה נפשית קשה. חוק העונשין מחלק את עבירת השוד לשתיים: גניבה אשר בוצעה באופן אלים ושוד מזוין, שהוא שוד בנסיבות מחמירות. עבירה זו מתקיימת כאשר השודד היה מזוין בנשק או במכשיר אחר אשר יש בו לפצוע אדם.

הענישה בגין עבירת שוד ‘רגילה’ הוא עד 14 שנות מאסר וכאשר מדובר על שוד מזוין, בית המשפט רשאי להטיל על הנאשם עד 20 שנות מאסר. יודגש כי העבירה אינה דורשת בהכרח פגיעה פיזית בקורבן, אלא די באיום לכך, כלומר, די בפעולת ההפחדה כדי להרשיע בשוד. כמו כן, מעשה האלימות אינו חייב להתבצע בעת הגניבה, אלא בסמוך לפניה או אחריה.

ניסיון לביצוע שוד

מטבע הדברים, ישנם מצבים בהם אדם ניסה לבצע שוד אך הוא לא צלח, אם בשל כך כי לא היה טובין לגנוב ואם בשל התנגדות הקורבן, או כל סיבה אחרת. האם במקרים שכאלו, נוצרת עבירה? המחוקק נתן מענה למצב זה וקבע עבירה נפרדת של ניסיון לשוד, במסגרתה, ניתן להטיל עד 7 שנות מאסר לניסיון לשוד ‘רגיל’ ועד 20 שנות מאסר לניסיון לשוד אלים.

ניתן לראות אפוא כי בעיני המחוקק הפרמטר המרכזי של עבירת השוד הוא מעשה האלימות ולא הגניבה הרכושית, בפרט כאשר מדובר על ניסיון לשוד מזוין, אז העונש המקסימאלי (20 שנות מאסר) הוא אחיד בין אם השוד צלח ובין אם לאו.

שוד בנסיבות מחמירות

כאמור, עבירת השוד מתחלקת לשתיים ושוד מזוין, או שוד בנסיבות מחמירות, היא הקשה יותר מביניהן ובהתאם לכך נקבע בגינה עונש של עד 20 שנות מאסר. עבירה זו נוצרת במקרה שבו היה השודד מזוין בנשק, או במכשיר אחר אשר יכול לפגוע או לסכן, כמו גם שוד אשר בוצע בחבורה.

מעשה האלימות יכול להתרחש במהלך השוד, בסמוך לפניו או לאחריו, כך למשל, אדם אשר שודד חנות ובצאתו ממנה, הוא רואה מישהו אשר הבחין בו מבצע את השוד. השודד רודף אחרי העד ופוגע בו בסכין. מעשה זה, בעיני החוק, הופך את השוד לשוד בנסיבות מחמירות.

שיקולי הענישה

בבואו של בית המשפט לגזור את עונשו של הנאשם בעבירת שוד, מונחים לפניו שיקולים שונים, למשל:

  1. מצבו של קורבן העבירה: ככל שמעשה השוד היה אלים יותר והותיר בקורבן פגיעה פיזית ו/או נפשית חמורה יותר, כך בית המשפט ייטה להחמיר בעונשו של הנאשם.
  1. פגיעה ברכוש: היקף הפגיעה ברכוש בעקבות השוד, הוא פרמטר משמעותי ובית המשפט יבחן הן מהי כמות הפריטים שנגנבו , מהו ערכם הכספי/האישי לקורבן וכן מהו הנזק שנגרם לקורבן העבירה בעקבות השוד.
  1. נסיבות אישיות של הנאשם: קיומו של עבר פלילי קודם, מה הניע את הנאשם לבצע את העבירה, התנהלותו במהלכה, הבעת חרטה וכיו”ב, לכל אלו תהיה השפעה רבה על העונש, לחומרא או לקולא.

זהו המקום לציין את חשיבותו של הייצוג המשפטי עבור החשוד או הנאשם בעבירות שוד. עורך דין מקצועי ומנוסה, יוכל במקרים רבים להביא להפחתת העונש, אם במסגרת הסדר טיעון מול התביעה ואם בפני בית המשפט, בעת טיעונים לעונש. כמו כן, ישנם לא מעט מצבים בהם בירור מעמיק של עורך הדין מגלה כי נסיבות האירוע כפי שהוצגו על ידי המשטרה/התביעה, אינן נכונות בעליל וניתן להביא לביטול כתב אישום או לזיכוי במשפט.