סמים

סמיםהשימוש בסמים בישראל הוא אסור ומהווה עבירה פלילית, כאשר נקבעו בדין מספר עבירות סמים שונות כגון: החזקת סם לשימוש עצמי, סחר בסמים והדחת קטין לשימוש בסמים.

בשל פוטנציאל הנזק של עבירות סמים לחברה (למשל, מקור מימון של ארגוני פשיעה) מבקש המחוקק להרתיע את הציבור מפני ביצוען ועל כן הענישה בגין עבירות סמים היא חמורה מאוד ויכולה להגיע לכדי עשרות שנות מאסר.

מה בין שימוש עצמי לסחר?

פקודת הסמים המסוכנים, אשר במסגרתה נקבעו עבירות הסמים בדין הפלילי, מבחינה בין החזקת סם לצורך שימוש עצמי, לבין החזקתו לצורך סחר. במקרה הראשון, מדובר בעבירה קלה יחסית והעונש שבצידה הוא עד 3 שנות מאסר. לעומת זאת, סחר בסמים היא עבירה חמורה בהרבה משהיא מאפשרת את המשך הפצת הסם ומהווה מקור מימון לפשעים נוספים. בהתאם לכך קבע המחוקק עונש חמור בגינה – עד 20 שנות מאסר.

ההבחנה בין סם אשר נועד לצריכה עצמית, לבין סם אשר נועד למטרת סחר, נעשית על בסיס כמות הסם שנתפסה. במה דברים אמורים? לכל סוג של סם אשר הוגדר בפקודה כמסוכן ואסור לשימוש, נקבע רף מקסימאלי אשר יכול להיחשב כשימוש עצמי. במקרה שבו מצאה המשטרה בחזקתו של אדם כמות סם הגדולה מרף זה, חזקה היא כי הסם מיועד למטרת סחר. חזקה זו ניתנת לסתירה על ידי החשוד או הנאשם וכאן באה לידי ביטוי בין היתר, חשיבותו הרבה של הייצוג המשפטי, עליו נעמוד בהמשך.

האם יש משמעות לסוג הסם?

הדעה הרווחת בציבור היא כי הרשויות מבחינות בין סמים “קלים” לבין סמים “קשים” לעניין האכיפה, אך זוהי הנחה בלתי מדויקת אשר מובילה לא פעם להסתבכות פלילית שניתן היה למנוע אותה. ההבחנה המרכזית במסגרת עבירות סמים הנה לעניין מטרת השימוש בסם ולא סוגו, קרי, החזקה לשם צריכה עצמית או לשם סחר.

כאשר מדובר על שימוש עצמי, ישנם מקרים בהם ניתן להימנע מהגשת כתב אישום, או לגבש הסדר טיעון מקל מאוד, אולם עת שמדובר על החזקה לשם סחר, שיקולי ההרתעה המניעים את התביעה, חושפים את הנאשם לעונש מאסר ממושך ומשימתו של עורך הדין הפלילי למזער את הנזק איננה פשוטה ותלויה בנסיבות המקרה.

הדחת קטין לשימוש בסמים

לצדה של עבירת הסחר, אשר העונש הקבוע בצידה הוא עד 20 שנות מאסר, ישנה עבירה של הדחת קטין לשימוש בסמים, הנתפסת כחמורה עוד יותר וניתן להטיל בגינה עד 25 שנות מאסר.

כמו כן, במטרה להגביר את ההרתעה מפני פגיעה בקטינים ושידולם לשימוש בסם, נקבע כי אדם המורשע בבית משפט בעבירה זו, חובה להטיל עליו מאסר בפועל ולא ניתן להסתפק במאסר על תנאי או בצו מבחן.

מהי הדחת קטין לשימוש בסם? פעולה או מחדל מצד אדם האחראי על הקטין, הנוגעת לשימוש בסם, לרבות מי שנותן לקטין סם, או כלי הנועד לשימוש בסם, מזמינו למקום בו יוכל להשיג את הסם וכיו”ב.

חשיבות הליווי המשפטי

העונשים החמורים שנקבעו בדין בגין עבירות סמים, מחייבים כל אדם אשר נחקר או נעצר בחשד לעבירת סם, לקבל ליווי משפטי של עורך דין פלילי, אשר יעשה כל שניתן כדי למזער את הנזק הצפוי מההליך הפלילי. לא פעם, בדיקה דקדקנית של עורך דין מקצועי ומנוסה, מגלה פגמים בראיות שאספה המשטרה, או העדר ראיות מספיקות להרשעה.

תרחיש זה יכול להוביל לסגירת התיק ללא כתב אישום, או לאישום מופחת ועונש קל יחסית לנאשם. כך למשל, במצב שבו התביעה טוענת כי מדובר בעבירה של החזקת סם לצורך סחר, אך עורך הדין יסתור חזקה זו ויציג סממנים לכך כי למעשה זהו מקרה של בהחזקה לשימוש עצמי. פעולה זו, משנה באופן דרסטי את המצב המשפטי והנאשם אינו חשוף עוד ל20 שנות מאסר, אלא לענישה מקסימלית של עד 3 שנים.