מעצר אזרחי

מעצר אזרחימעצר נחשב ל”כליאה” זמנית של אדם ולהגבלתו. לא מדובר בענישה אלא בתגובה למעשה פשע או אלימות. שוטרים יכולים לבצע מעצר וכמו כן גם בעלי תפקידים אחרים. את המעצר יבצעו בהתאם לצו וגם ללא צו.

המעצר פוגע בזכויות הפרט

יש מדינות שמפעילות מעצרים כחלק ממדיניות השלטון נגד מתנגדים פוליטיים (מעצרים רבים בוצעו נגד מתנגדי השלטון הקומוניסטי למשל). בתקופת שלטון המלוכה בצרפת נהגו השליטים לכלוא את המתנגדים למלוכה או אל אילו שחשדו בהם מכל סיבה שהיא, ללא משפט.

בישראל קבע המחוקק הגבלות על פעולה של מעצר וכן נדרשות עילות לצורך ביצועו. אדם שנעצר, נחשב לחף מפשע כל עוד לא הוכחה אשמתו.

סוגים של מעצרים

קיימים מספר סוגים של מעצרים:

מעצר שניתן בהתאם לצו בית המשפט;

מעצר שמבצעים ללא צו והוא מבוצע על ידי שוטר בעל סמכות לבצוע מעצרים. במקרה כזה מדובר במעצר קצר מועד;

מעצר צבאי המבוצע נגד קציני צבא ואנשי צבא ומבוצע על ידי שלטון צבאי;

מעצרים שרק גורמים מסוימים מוסמכים לאכוף את החוקים העומדים בבסיסם, ובין היתר :משטרת ההגירה שעוצרת מהגרים בלתי חוקיים או עובדים זרים שאין להם אשרות עבודה בישראל; משטרת המכס שעוצרת חשודים שהבריחו או מנסים להבריח סחורות דרך המכס;

מעצר אזרחי הוא בעצם עיכוב שמבוצע על ידי אזרח נגד אזרח אחר;

מעצר אזרחי/עיכוב

נושא סמכויות העיכוב מוסדר בחוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה מעצרים) התשנ”ו 1996. מעצר הוא הגבלת חירותו של אדם להתנייד בחופשיות בגלל חשד שביצע עבירה, או כדי למנוע ביצוע של עבירה. את המעצר מגבילים בזמן. עיכובו של אדם פוגע בחופש התנועה שלו, שהוא חלק מזכויות היסוד המעוגנות בחוק יסוד כבוד האדם וחירותו. בחוק יסוד כבוד האדם וחירותו נקבע, כי הפגיעה בזכויות על פי החוק תעשה “בחוק ההולם את ערכיה של מדינת ישראל, שנועד לתכלית ראויה, ובמידה שאינה עולה על הנדרש…”.

עיכוב על ידי אזרח

עיכוב על ידי אזרח הוא מעצר אזרחי, שכן מדובר באזרח ש”עוצר” אדם שנחשד בעבירה שביצע והאזרח היה עד לעבירה. מדובר למעשה בעיכוב של חשוד בביצוע עבירה.

חשוב לדעת שקיימים הבדלים בין המדינות השונות בקשר לעיכוב על ידי אזרחים. במדינת ישראל אדם יכול לעכב את מי שנחשד בביצוע עבירות אלימות, עבירות פשע, גניבה, או גרימת נזק לרכוש, בנוכחותו של מי שמעכב. כמו כן אזרח יכול לעכב אזרח חשוד במקרה שאדם נוסף זועק לעזרה, וטוען שהחשוד ביצוע בו עבירת אלימות, פשע, גניבה וכולי.  מספיק שהאדם שעוכב הוא בגדר חשוד בביצוע העבירה, ואין חובה להוכיח שהוא אכן ביצע את העבירה בפועל.

כמו כן אזרח רשאי לעכב חשוד, אם קיים חשש שהחשוד יברח, או שלא ניתן לדעת את הזהות שלו. העיכוב מוגבל בזמן והוא לא יעבור 3 שעות. האזרח צריך למסור את האדם המעוכב לידיו של שוטר בהקדם האפשרי.

מותר לאזרח לנקוט בכוח סביר במידה החשוד מתנגד לעיכוב, עם זאת אסור לו לגרום לחשוד לחבלה ובין היתר אסור לבצע קשירת ידיים.

עיכוב על ידי שוטר

שוטר רשאי לעכב אדם ולהביאו לתחנת המשטרה אם מתקיימים תנאים מסוימים ובין היתר:

יש לשוטר חשד סביר שהאדם ביצע עבירה, או עומד לבצע עבירה, והוא רוצה לחקור אותו;

עיכוב עדים לצורך מתן מידע ועדות בקשר למעשה עבירה שבוצע;

עיכוב אדם לצורך זיהוי;

לשוטר יש חשד, שקיים צו מעצר או צו מאסר נגד אותו אדם שהשוטר מבקש לעצור;

יש מגבלות על עיכוב בידי שוטר ובין היתר שהעיכוב לא יהיה יותר מ- 3 שעות . כמו על השוטר מוטלות חובות ובין היתר להזדהות, ולהודיע את הסיבה לעיכוב.