כליאת שוא

כליאת שוואכליאת שווא היא מצב בו אדם כולא אדם אחר שלא כדין, ושולל ממנו את חופש התנועה שלא כדין, בין באיומים ובין בכוח או בהפחדה. כליאה יכולה להיות גם בתוך מקום סגור וגם בכל דרך אחרת של שלילת חירות באמצעות הפחדה או יצירת תלות.

החוק אוסר לפגוע בחופש התנועה של האדם, ובכליאתו שלא על פי הדין. הזכות של אדם לחופש תנועה היא זכות שנכללת  בחוק יסוד כבוד האדם וחירותו ופגיעה בזכות זו היא פגיעה בחירות.

עבירת כליאת שווא מתלווה לעיתים לעבירות של אלימות במשפחה, עבירות שוד, או תקיפה.הכלוא אינו יכול לצאת ממקומו, והוא נתון לרחמיו ולחסדיו של מי שגרם לו להיות במצב זה. לעיתים מעורבים בכך גם כוח פיזי ואיומים.

כליאה שלא תחשב לכליאת שווא היא כליאה על פי צו.

העונשים על כליאת שווא

כליאת שווא היא כליאה שאין לה הצדקה. חוק העונשין אוסר על כליאת שווא וקובע עונש של שלוש שנים מאסר. אם העבירה בוצעה על ידי מי שהתחזה לשוטר, או העמיד פנים שיש בידו צו מעצר, או כמי שהוא בעל סמכות לבצע צו של כליאה – העונש יהיה חמש שנים מאסר. כמו כן כאשר הכליאה מלווה בתקיפה, ובאלימות, העונש יכול לעמוד על חמש שנים מאסר ויותר.

כליאת שוא – עוולה נזיקית

בנוסף להיותה עבירה על פי חוק העונשין, כליאת שווא היא גם עוולה נזיקית, ואפשר לתבוע בגינה פיצויים. העוולה קבועה בפקודת הנזיקין.

עוולת נזיקית אל מול העבירה הפלילית

לפי חוק העונשין העונש על כליאת שווא הוא מאסר.

על פי פקודת הנזיקין העונש יהיה פיצוי כספי לקורבן.

יסודות העוולה של כליאת שוא (על פי פקודת הנזיקין)

מדובר בחמישה יסודות :

שלילת החירות – מדובר על כליאה בעיקר במקומות סגורים. עם זאת, כליאת שווא היא אינה רק כליאה מאחורי סורג ובריח, אלא גם  עיכוב והחזקת נשים בכוח לצורך עיסוק בזנות. נפסק שגם סחר בנשים לצורך זנות מהווה כליאת שווא שכן הוא עולה כדי שלילת חירות.

שלילה מוחלטת של החירות – ביסוד זה הכוונה שאין מעבר כלשהו ליציאה מהמקום בו האדם כלוא, וכל היציאות חסומות. שלילה מוחלטת של החירות יכולה לבוא לביטוי גם כאשר הקורבן שרוצה לצאת מכלאו, צריך לשאת במאמץ פיזי.

שלילה שלא כדין – כאשר כולאים אדם שלא על פי החוק.  הכליאה צריכה להיות “לא כדין” כלומר לא על פי פסק דין או צו. כאשר מאשפזים חולה פסיכיאטרי בבית חולים ויש סיבה לכך זו לא כליאת שווא.

שלילה למשך זמן – אין הגדרה בחוק לגבי משך זמן מינימאלי הנדרש כדי לבסס עולה או עבירה של כליאת שווא. כליאת שווא יכולה להיחשב ככזו גם אם קיימת תחושה בלבד של אבדן חירות ואפילו קצר ביותר. אין חשיבות לזמן.

שלילה באמצעים פיזיים או על ידי התחזות לבעל סמכות – מדובר במצב בו העבירה מתבצעת על ידי אמצעים פיזיים, או על ידי איומים, וכן על ידי התחזות לבעל סמכות. במקרה כזה העונש הוא חמש שנים מאסר. במילים אמצעים פיזיים הכוונה למניעה פיזית מלנוע. הכליאה יכולה להית גם באמצעות איומים. במילים הופעה כבעל סמכות הכוונה היא למצג שווא, או הטעיה או התחזות לבעל סמכות.

פסק דין פלילי כראיה במשפט האזרחי                                   

פסק דין פלילי כנגד אדם שביצע כליאת שווא, יכול לשמש ראיה במשפט האזרחי. לפיכך, מי שהורשע במשפט פלילי וניתן נגדו פסק דין פלילי, פסק הדין הפלילי יהיה ראיה להוכחת העוולה הנזיקית במסגרת תביעה אזרחית לצורך קבלת פיצויים.

הגנות מפני תביעת בשל כליאת שווא (תביעת נזיקין)

התובע (מי שבוצעה נגדו העוולה) היה במשמורת כדין לפי הוראות חוק;

הנתבע (מי שביצע את העוולה) ביצע את הכליאה באמצעות צו מעצר או  צו חיפוש;

הפעולה בוצעה על פי הוראות הצבא;

התובע אינו שפוי בדעתו ונדרש לשלול את חירותו כדי להגן על עצמו, או כדי להגן על אנשים אחרים;

הנתבע הוא הורה, או אפוטרופוס, או מורה של התובע. למשל כליאה של ילדים כדי לחנכם.