ייצוג בעררים על מעצר

ייצוג בעררים על מעצרלפי חוק סדר הדין הפלילי אין למהר ולקבוע מעצר עד תוך ההליכים, ויש לוודא קיומן של ראיות לכאורה להרשעת הנאשם. בית המשפט יצטרך לקבוע אם בראיות הקיימות בבקשה להארכת מעצר עד תום ההליכים, יש בסיס עובדתי להרשעתו של הנאשם, וגורם התביעה צריך להוכיח בין היתר שקיימות ראיות לכאורה להוכחת האשמה.

מעצר עד תום ההליכים יקבע רק עם התקיימה עילת מעצר ובין היתר:

הנאשם עלול לסכן את הציבור;

קיים חשש לשיבוש חקירה, או להעלמת ראיות;

הנאשם עלול לחמוק מהדין ולא להגיע למשפט;

אין בנמצא במקרה הנדון חלופת מעצר כמו מעצר בית ,פיקוח באמצעות אזיק אלקטרוני וכולי, שתהא הולמת דיה.

חלופות מעצר

כאשר מוגשת נגד הנאשם בקשה לבית המשפט למעצר עד תום ההליכים, על בית המשפט לבחון אם קיימות חלופות מעצר הולמות הרלוונטיות למקרה שלפניו, וזאת במטרה להימנע מפגיעה שלא לצורך בחירותו של הנאשם.

היה וחלופות מעצר באות בחשבון ידון בית המשפט צריך לדון בשחרור הנאשם בתנאים מגבילים: כמו מעצר בית, הרחקה וכולי. בית המשפט קובע את חלופת המעצר לפי הראיות בתיק ולפי עילת המעצר, וחלופת המעצר צריכה להבטיח את שלום הציבור, שהחקירה לא תשובש, ולא תעלמנה ראיות. במקרים רבים בית המשפט מבקש משירות המבחן להכין תסקיר כדי לבחון את מידת המסוכנות של הנאשם, וכדי להתאים את חלופת המעצר הטובה ביותר בעניינו. קצין מבחן יגיש לבית המשפט תסקיר עם המלצות, לאחר שבין היתר ששוחח עם הנאשם ומי שערב לו.

ערר על החלטה בבקשה למעצר עד תום ההליכים

היה וניתנה החלטה בבקשת גורם התביעה למעצר עד תום ההליכים, יש בידי הנאשם אפשרות להגיש ערר על החלטה לעצור אותו עד לתום ההליכים אם לדעתו או לדעת ב”כ נפלה בכך טעות. כמו כן יכול הנאשם להגיש ערר גם אם תנאי השחרור נראים בעיניו חמורים מידי.

הערר יוגש לערכאת ערעור שהיא בית המשפט בערכאה גבוהה יותר: כאשר המעצר עד תום ההליכים נקבע על ידי בית משפט השלום, יוגש הערר (בזכות) לבית המשפט המחוזי. כאשר ההחלטה למעצר עד תום ההליכים נקבעה על ידי בית המשפט המחוזי, יש להגיש את הערר לבית המשפט העליון (ברשות ).

מועדי הגשת הערר

הערר יוגש תוך 30 ימים מהחלטת בית המשפט בבקשה למעצר עד תום ההליכים. עם זאת בית המשפט רשאי להאריך את המועד להגשת הערר. בית המשפט הדן בערר רשאי להשאיר את ההחלטה בעניין המעצר עד תום ההליכים על כנה, לשנות את ההחלטה, או לבטל אותה ולתת החלטה אחרת. בערר ידון שופט יחיד. אם הערר יתקבל – יורה בית המשפט של ערר על חלופת מעצר אחרת.

דיון בערר

שופט שדן בערר על החלטה במעצר עד תום ההליכים, מחליט על פי השקפת עולמו. הגשת ערר רלוונטית כאשר הוטלה על החשוד מגבלה הקשורה למעצר, או הרחקה ל- 30 ימים או ל- 60 ימים. תקופה קצרה יותר תייתר את הגשת הערר, שכן עד שיגיע מועד הדיון בערר, תחלוף ההגבלה.

ב”כ החשוד יבקש להוכיח במסגרת הערר, שאין טעם ו/או סיבה להאריך את מעצר הנאשם עד תום ההליכים. לחילופין יטען ב”כ כי יש להורות על מעצר בית, או על חלופת מעצר אחרת שכן אין סיבה ממשית למעצר עד תום ההליכים.

בקשה לעיון חוזר

במקום להגיש ערר על החלטה בבקשה למעצר עד תום ההליכים, ניתן להגיש לבית המשפט שקבע את ההחלטה בקשה לעיון חוזר. בקשה כזו תוגש כאשר התגלו עובדות שלא היו ידועות קודם, כאשר יש שינוי בנסיבות, או אם עבר זמן רב מההחלטה בבקשה. מדובר בבקשה, ולכן היא מוגשת לערכאה הראשונה שנתנה את ההחלטה בבקשה למעצר עד תום ההליכים. גם מי שמוחזק במעצר משום שאין לו ערובה לצורך שחרור, רשאי לפנות בכל זמן ולהגיש בקשה לעיון חוזר בהחלטה.

חשוב לפנות לעורך דין מומחה ובר ניסיון בתחום המעצרים, שיש בכוחו להגן על האינטרסים של הנאשם, ולהוכיח לבית המשפט שאין עילת מעצר כנגד הנאשם, ומן הראוי יהיה להסתפק בחלופה.