עבירות סמים

עבירות סמיםסמים הם חומרים המשפיעים על מערכת העצבים ועל תפקודי המח, ובין היתר יכולים לגרום להזיות, לשבש את החושים ואת יכולת השיפוט.

המחוקק רואה בסמים חומר בעייתי שגורם להתמכרות ומעודד פשיעה, ובסוחרי הסמים כמי שפוגעים בחברה. עם זאת צריך לציין כי החוק מתיר שימוש בסמים ספציפיים לצרכי רפואה ורוקחות.

חקיקה הקשורה לעבירות סמים

עבירות סמים נחשבות לעבירות קשות שבגינן ענישה חמורה. החוק העוסק בעבירות סמים הוא “פקודת הסמים המסוכנים (נוסח חדש) התשל”ג – 1973”. הפקודה מפרטת חומרים שנאסר לעשות בהם שימוש המוגדרים כסמים, וכן עבירות שקשורות בסמים ובין היתר שימוש בסם, גידול, יבוא, החזקה, סחר, הדחת קטין להשתמש בסם, וכולי. אין בפקודה הבחנה בין סמים קלים וקשים.

סוג נוסף של סמים הם סמים מפיצוציות המשמשים לעישון, בליעה  או הסנפה. החוק הספציפי שעוסק בסמים אילו נקרא : “חוק המאבק בתופעת השימוש בחומרים מסכנים תשע”ג – 2013”.

אחזקת סמים

פקודת הסמים המסוכנים קובעת כמויות מכסימליות לצריכה עצמית. החזקה של סם מריחואנה או חשיש מעל למשקל מסויים מהווה ראיה לכך, שהחזקתו לא נועדה רק לצריכה עצמית. בעבירה של החזקת סם שלא לשימוש עצמי, העונש יכול להיות 20 שנות מאסר. עם זאת מבחינים בין מקרה אחר למשנהו לפי כמות הסם, סוג הסם, והעבר הפלילי של המשתמש.

אספקת סם לאחר

שימוש בסמים בחבורה יכולה להביא להגשת כתב אישום בעבירה של אספקת סם לאחר, זאת בנוסף לעבירת אחזקת סמים.

גידול סמים

גידול סמים ללא קשר לכמויות, נחשב לעבירה חמורה שעונשה 20 שנה מאסר. כל חלק של הצמח נחשב לסם, והצמחים נשקלים עם העלים והשורשים על אף שאין בהם שימוש. לפי החוק היבש אין הבחנה בין גראס לסוגי סמים אחרים, וחל איסור לגדל אפילו שתיל אחד.

עם זאת בפועל בית המשפט יעשה הבחנה בין מי שגידל שתילים בודדים לשימוש עצמי, לבין מי שגידל שתילים רבים כדי לסחור בהם, ובין סוגי הסמים השונים. למרות שהחוק קובע מאסר על עבירת גידול סמים, בית המשפט יתחשב בנאשם ללא עבר פלילי, וכאשר הכמות שנתפסה היא לשימוש עצמי ולא למסחר.

בנוסף, קובעת הפקודה כי גם החזקה  של כלים להכנת סם היא עבירה בפני עצמה והעונש עליה 20 שנות מאסר.

סחר בסמים

עבירת סחר בסמים היא עבירה פלילית שדורשת מודעות למעשה ולתוצאותיו – מחשבה הפלילית. סחר בסמים נחשב לעבירה חמורה מאוד כאשר העונש בגינו יכול להיות 20 שנה מאסר. עם זאת, בית המשפט, לוקח בחשבון אם מדובר במקרה חד פעמי של סחר בסמים.

החוק  עוסק בעבירה של סחר בסמים הכוללת גם יצוא, יבוא, מסחר והספקה. בפועל מבחינים בין מי שיספק סמים ללא עשיית רווח לבין מי שמתפרנס מכך וגורף רווחים.

יבואן סם לפי החוק הוא גם מי שמגדל סמים, מזמין זרעי סם, או מייבא כמות גדולה של סמים. סוחר סמים הוא מי שהעביר כספים לדילר, בתמורה לקבלת הסם וחלוקתו,  גם אם לא הרוויח.

ענישה

מתחם העונשים הקשורים לעבירות סמים הינו רחב וכולל בין היתר, מאסרים, עבודות שירות, קנסות כספיים, חילוט (החרמה) של רכוש ששימש לצורך ביצוע העבירה או שהושג כתוצאה ממנה, וחילוט כספים לטובת המדינה. פקודת הסמים המסוכנים קובעת שניתן לפסול רישיון נהיגה / רישיון רכב של מי שהורשע בעבירת סמים. עם זאת במסגרת הסדר טיעון, ניתן להפחית את משקל העבירות או להגיע גם להעדר הרשעה באמצעות תסקיר מטעם שירות המבחן.

מהפסיקה :

בית משפט השלום זיכה נאשמת מעבירה של החזקת סם מסוג חשיש שלא לשימוש עצמי, לאחר שנקבע, כי נפלו פגמים במהלך החיפוש המשטרתי בביתה. נפסק, כי החוקרים פגעו בפרטיות של הנאשמת ולא עמדו בהוראות הצו השיפוטי לפיו החיפוש היה צריך להיערך בפני שני עדים שאינם שוטרים. דבר זה השמיט את הראיות שהתגלו ובין היתר את מציאת הסם, וההודאה של הנאשמת. בית המשפט הרחיב את שיקול דעתו באשר לפסילת ראיות שהושגו שלא כדין, כדי להימנע מפגיעה בזכות הנאשמת להליך משפטי הוגן.