הליכי הסגרה

הליכי הסגרהחוק ההסגרה קובע שהסגרתו של מי שנמצא בישראל למדינה אחרת תעשה לפי החוק. החוק קובע את המתווה של הליך ההסגרה ואת כלליו.

איך מתבצעים הליכי הסגרה ?

מדינה שיש לה הסכם הסגרה עם ישראל, יכולה לבקש את  הסגרתו של אזרח ישראלי אשר לטענתה ביצע מעשה פלילי בתחומה, לצורך העמדתו לדין.

בקשת ההסגרה תידון בבית המשפט המחוזי בירושלים, שם יקבע שהמבוקש הוא בר הסגרה. אם האדם מסכים להסגרתו ההליך המשפטי קצר. אולם המבוקש יכול גם לערער לבית המשפט העליון על החלטת ההסגרה.

ככלל, המדינה המבקשת את ההסגרה, צריכה להתחייב להחזיר את האזרח המבוקש לישראל, לצורך ריצוי העונש. עם זאת, האדם שהסגרתו מבוקשת, יכול גם לבקש משר המשפטים לחזור מרצון למדינה שמבקשת את הסגרתו ולעמוד שם לדין. במקרה כזה, המדינה שביקשה את ההסגרה, לא תתחייב להחזירו לישראל לרצות את עונשו.

מהו הסכם הסגרה ?

מדובר בהסכם בין מדינות, לצורך שיתוף פעולה במטרה להתמודד עם פשעים. במסגרת ההסכם נקבעים הסדרי ההסגרה של מי שחשוד במעשים פליליים, אבל ברח למדינה אחרת. מדינות חתומות ביניהן על אמנות של הסגרה, ואין מדינה שיש לה הסכם הסגרה עם כל המדינות בעולם. הבסיס להסכמי ההסגרה הוא עקרון ההדדיות.

יש שני סוגים של הסכמי הסגרה :

  1. הסכמי רשימה, הכוללים רשימת מעשים פליליים בגינם מסגירים את המבוקש למדינה המבקשת את הסגרתו.
  1. הסכמי פליליות כפולה, לפיהם אפשר להסגיר אדם, אם העונש גדול משנת מאסר, בכל אחת מהמדינות החתומות על ההסכם.

ראיות

לצורך ההסגרה נדרש רף של הראיות לפיהן היה מקום להעמיד את המבוקש למשפט, אם העבירות היו מבוצעות בישראל.

ריצוי העונש שבישראל לפי חוק ההסגרה ולפי חוק העונשין

לפי חוק ההסגרה ניתן לרצות את העונש בישראל. החוק קובע כי תנאי להסגרתו של אדם מישראל הוא שהמדינה המבקשת תתחייב שהוא יוחזר לישראל לרצות את העונש. לעומת זאת אם האדם מבקש לחזור מרצון למדינה המבקשת את ההסגרה, לא יחול חוק ההסגרה, ואין התחייבות שירצה את עונשו בישראל.

ריצוי עונש שהוטל ידי בית משפט במדינה אחרת, אפשרי שיהיה בישראל, גם לפי חוק העונשין. היה ואדם נשפט במדינה זרה ושם נגזר דינו, בית המשפט בישראל יכול לקבוע שהעונש יבוצע בישראל, במקרה שרשויות המדינה הזרה פונות ליועץ המשפטי.

תנאים מצטברים הדרושים לצורך הסגרתו של אזרח ותושב ישראל

  • נדרש קיומו של הסכם הסגרה/ אמנה בין ישראל והמדינה המבקשת;
  • העבירה צריכה לעמוד בתנאי של פליליות כפולה – ההסגרה תהיה בגין מעשה פלילי שבגינו ניתן להאשים הן בישראל,

והן במדינה מבקשת ההסגרה;

  • יש ראיות להעמיד את המבוקש לדין בישראל;
  • עבירת ההסגרה צריכה להיות עבירה שעונשה מאסר שנה, או יותר מכך;
  • ישראל תסגיר אדם רק בתנאי שהוא יקבל משפט הוגן;
  • המדינה מבקשת את ההסגרה לצורך העמדתו של האדם לדין;
  • ככלל, המדינה המבקשת את ההסגרה, תתחייב, שהמבוקש שהוסגר יחזור לישראל לריצוי העונש;

מתי לא ניתן להסגיר אדם מישראל

לא יסגירו אדם מישראל אם הדבר פוגע בתקנת הציבור, או באינטרס חשוב למדינת ישראל ( פגיעה בתקנת הציבור יכולה להיות קיומו של הבדל משמעותי בדרך האכיפה בין ישראל ובין המדינה שמבקשת את ההסגרה);

לא תהיה הסגרה למדינה שיש בה עונש מוות, רק אם המדינה תתחייב שלא יגזרו עונש מוות על המבוקש;

לא יוסגר אדם אשר כבר הועמד לדין על העבירה, או הורשע במדינה אחרת על העבירה ונשא בעונשו;

לא יוסגר אדם כאשר יש התיישנות על העבירה לפי החוק בישראל;

מדינת ישראל לא תסגיר אדם למדינות שהמשפט בהן נגוע בשחיתות כמו מדינות מסוימות בדרום אמריקה. לגבי מדינות שאין איתן הסכם הסגרה יש צורך בהסכם הסגרה ספציפי למקרה מסוים;

לא תהיה הסגרה בשל פשע פוליטי;

לא יסגירו אדם כאשר העבירה בוצעה בעת היותו בתפקיד צבאי או בטחוני;