הטרדה מינית

הטרדה מיניתהחוק למניעת הטרדה מינית, תשנ”ח-1998 קובע קשת רחבה של התנהגויות מיניות אשר יכולות להיכנס לגדרה של עבירה זו, כאשר התנאי להיווצרות העבירה הוא העדר עניין מצדו של המוטרד/ת. 

נהוג לחשוב כי הטרדה מינית יכולה לבוא לידי ביטוי במעשה פיזי בלבד, אולם גם אמירות, מבטים ואף התכתבויות בכתב, יכולות להיחשב להטרדה מינית בנסיבות מסוימות ולהוביל לכתב אישום פלילי.

מהי הטרדה מינית?

עבירה זו נוצרת כאשר התנהגות בעלת אופי מיני מופנית כלפי מי שאינו מעוניין בה. מדובר הן במעשים פיזיים כגון מעשה מגונה, נגיעה, צביטה וכיו”ב והן באמירות מילוליות בעל פה, בכתב, באמצעות פרסום של צילום, קלטת וכדומה. התנאי הוא כי ההתנהגויות הללו הן בעלות קונוטציה מינית וכי האדם אליו הן מופנות, אינו מעוניין בהן.

הטרדה מינית היא אחת מעבירות המין הנפוצות ביותר והיא יכולה להתרחש בכל מקום ובכל מסגרת. משכך, קבע המחוקק מדרג ענישה בגין הטרדה מינית, כאשר חומרת העונש מותאמת לטיב הנסיבות. ככלל ניתן לומר כי ככל שישנו אי שוויון בין הצדדים, הנובע למשל מיחסי תלות או מרות, רואים במטריד כמי שניצל את מעמדו ועל כן נתפס המעשה כחמור יותר. מדובר בין היתר במצבים של יחסי עובד- מעביד, יחסי מפקד- פקודה, רופא – מטופל וכיו”ב.

הבעת אי הסכמה

היווצרות העבירה של הטרדה מינית, דורשת כאמור התנהגות מינית המופנית כלפי צד שאינו מעוניין בה. מהי אי הסכמה לעניין זה? האם הנפגע/ת נדרשים להביא סלידה ברורה, דחייה וסירוב כדי שניתן יהיה לטעון להטרדה מינית?

הדין הפלילי אינו מתנה את קיומה של העבירה בהבעת אי הסכמה באופן אחד מסוים, אלא די בכך כי מן הנסיבות, ניתן היה להבין כי המוטרד/ת אינם מעוניינים. לעניין זה נציין, כי החוק מפרט נסיבות מסוימות אשר בהתקיימן, אין כלל דרישה להבעת דחייה מצדו של המוטרד/ת ובשל טיבה של מערכת היחסים בין הצדדים, רואים בהתנהגות המינית כאסורה.

מדובר בעיקר במקרים של יחסי תלות ומרות, כפי שתואר לעיל. אז, הנחת המוצא של המחוקק היא כי ישנו קושי רב לנפגע/ת להביא אי הסכמה אל מול אדם אשר יחסי הכוחות ביניהם אינם שווים ועל כן לא התנה את היווצרות העבירה בהבעת אי הסכמה מצדם, בנסיבות הללו.

הטרדה מינית באינטרנט

כאמור מעלה, הטרדה מינית יכולה לבוא לידי ביטוי הן במעשה פיזי והן בהתבטאות מילולית. רבים מן המקרים של הטרדה מינית מילולית מתרחשים ברשת, במסגרת אתרי אינטרנט, רשתות חברתיות, בלוגים וכיו”ב.

לעיתים מדובר בהטרדה הנעשית באופן פרטי, בהתקשרות של אחד על אחת ולעיתים במסגרת פומבית, המחמירה לא פעם את פוגעניות המעשה. לעניין זה יודגש כי הטרדה מינית באינטרנט יכולה להוביל לכתב אישום, גם כאשר הצדדים מעולם לא נפגשו פנים אל פנים וגם כאשר המוטרד/ת לא הביעו התנגדות מפורשת למעשה.

חשיבות הייעוץ המשפטי

זומנת לחקירה או נעצרת בחשד להטרדה מינית? הנך חשוף לעונשי מאסר משמעותיים ועל כן אתה זקוק לייצוג משפטי של עורך דין פלילי מקצועי ומנוסה. כפי שניתן להבין מן הסקירה שלעיל, הטרדה מינית כוללת קשת רחבה מאוד של מצבים והתנהגויות, כאשר אין דרישה להבעת אי הסכמה מפורשת מצד המוטרד/ת.

מצב דברים זה נועד להגן על קורבנות העבירה, אולם מנגד, הנו מקור לאי הבנות רבות ומה שהתחיל כמעשה חיזור לגיטימי, עלול להיתפס כהטרדה מינית ולהוביל לכתב אישום, כאשר אין למעשה כל הצדקה לכך. ליווי משפטי מוקדם, משלב החקירה, יכול להביא במקרים רבים לסגירת התיק, ללא המשך הליכים, או לחילופין, לעסקת לטיעון מקלה, כאשר ישנו בסיס להעמדה לדין בגין הטרדה מינית.