עבירות גניבה

עבירות גניבהעבירת הגניבה לפי סעיף 383 לחוק העונשין, נמצאת בפרק הדן בפגיעות ברכוש בחוק העונשין. בבסיס העבירה קיימת הפגיעה בזכות הקניין שהיא זכות בסיסית.

העבירה כוללת הוצאה פיזית של נכס או כל דבר בעל ערך כלכלי / כספי מהזולת, ובין היתר גם נכסים וירטואליים  כמו  זכויות כספיות, חשבונות בנק, קניין רוחני כמו  זכויות יוצרים, פטנטים, חדירה למחשבי הזולת וגניבת מידע, והכל ללא הסכמת הבעלים.

מדובר בנטילה של הנכס, והרחקתו ושלילתו מידי בעליו. נשוא הגניבה צריך להיות בעל ערך כלכלי וצריך כוונה לביצוע המעשה.

הגדרת העבירה

החוק מגדיר גניבה, כנטילת דבר ללא הסכמה של בעליו בין  במרמה, תחבולה, הפחדה, או בהעדר תום לב, כאשר הכוונה היא לשלול את נשוא הגניבה בדרך קבע מבעליו, ולא להשיבו. לקיחת הנכס יכולה להיות גם בטעות או תוך הטעיה, כאשר מי שלקח לא מגלה לבעליו את מקומו. מעשה הגניבה יכול להיות גם החזקת דבר בפיקדון, תוך שימוש במרמה לטובת מי שלקח או לטובתו של אחר.

יסודות העבירה

עבירת הגניבה כוללת יסוד עובדתי ויסוד נפשי. היסוד העובדתי של העבירה הוא נטילת החפץ מהבעלים. גניבה לא תחשב ככזו, אם מי שגנב לא נטל לידיו את החפץ נשוא הגניבה ולא העלים אותו לחזקתו.

היסוד הנפשי הוא הכוונה הפלילית של מבצע העבירה. מדובר בכוונה תחילה לביצוע העבירה – פעולות שנעשו לפני ביצוע הגניבה תוך כוונה לבצע אותה ובמודעות לשלול את הנכסים מבעליהם.

עונשים

העונש בגין העבירה נע בין 3 שנות מאסר ועד 10 שנות מאסר בפועל. אם העבירה בוצעה בנסיבות מחמירות, העונש יהיה בין 4 שנים  ל- 7 שנות מאסר, ואפילו 10 שנות מאסר. במקרים אחרים של גניבה על ידי עובד ציבור, גניבה של עובד מהמעביד, וגניבה על ידי מנהל או מורשה, העונשים נעים בין  7 שנות מאסר עד 10 שנות מאסר.

נסיבות מיוחדות

נסיבות מיוחדות בגינן העונש הוא 4 שנים מאסר :

במקרה של גניבת כלי עבודה, ציוד ששייך לחקלאות ובעלי חיים ובתנאי שערכם מעל 1,000 שח;

נכסים שקשורים לתשתיות כמו מתקנים  ואלמנטים שונים שגניבתם פוגעת בשלמות הציבור;

נכסי אומנות, תרבות, היסטוריה, ודת;

במקרה שמדובר ברכוש שערכו גבוה, כלומר בנכסים יקרי ערך שערכם מעל 500,000 שקלים, העונש הצפוי הוא 7 שנות מאסר.

שוד

בגין שוד אשר כולל גניבה מלווה באלימות ויש בו אלמנט של פגיעה בחיים ובגוף, העונש גבוה יותר מעבירת גניבה רגילה. העונשים נעים בין  14 עד 20 שנות מאסר.

גניבה הקשורה לעובדי ציבור ונבחריו

יש עבירות גניבה הקשורות לעובדי ציבור ולנבחרי הציבור – דבר שנוגד את ערכי המוסר החברתי וההגינות. מדובר ממי שגונב למעשה דבר נכס של המדינה. במקרים כאילו האכיפה יותר אגרסיבית. בגין גניבה על ידי עובד ציבור העונש הוא 10 שנים שכן הדין רואה בעבירות אילו פגיעה בנורמות ציבוריות.

פגיעה באמון במסגרת יחסי עובד מעביד

במקרים של גניבה על ידי עובד שגונב ממעבידו (כאשר ערך הגניבה גדול מ- 1000 שקלים), המחוקק ראה פגיעה במערכת האמון הקיימת במסגרת מרקם יחסי עובד מעביד, והשית עונש  מאסר של 7 שנים.

גניבה על ידי נושא משרה בחברה

עונש דומה חל גם על גניבה בידי חבר דירקטוריון בחברה או נושא משרה,  ובגין גניבה בידי מורשה או בידי מי שהפקידו בידיו נכסים מאסר 7  שנים.

מקרים שלא יחשבו לגניבה

יש מקרים שלא יחשבו לגניבה ובין היתר: שעבוד נכסים להבטחת כספים, או במקרה של מי שלוקח מזון כדי להאכיל בעלי חיים ששייכים למעבידו.

הוכחת רכיבי העבירה

יש עבירות של גניבה שהחקירה שלהן נסגרת מחוסר עניין לציבור. עם זאת, כאשר התביעה אינה מוכיחה את אחד הרכיבים של העבירה, הנאשם יזוכה או יורשע בעונש קל יותר. כאשר מי שהואשם בשותפות לעבירת גניבה,  והוכח שהוא לא ידע שהכספים שנגנבו הם כספי גניבה, הוא לא יחשב כמסייע לעבירה. מכאן, שרכיב המודעות והכוונה תחילה, מהותיים ביותר להוכחת התקיימות העבירה.